30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 897 قانون مدنی

اشخاصیکه گاه بفرض و گاهی به قرابت ارث میبرند عبارتند از: پدر، دختر، و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.

error: