30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 896 قانون مدنی

اشخاصی که به فرض ارث میبرند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.

error: