30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 895 قانون مدنی

سهام معینه که فرض نامیده میشود عبارت است از: نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس ترکه.

error: