30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 894 قانون مدنی

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.

error: