30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 893 قانون مدنی

وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند.

error: