30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 891 قانون مدنی

وراث ذیل حاجت از ارث ندارد :

پدر- مادر- پسر- دختر- زوج و زوجه.

error: