30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 886 قانون مدنی

حجب حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا” یا جزئا” محروم میشود.

error: