30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 883 قانون مدنی

هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.

error: