30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 881 قانون مدنی

در صورتیکه قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

error: