30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 880 قانون مدنی

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا” بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا” باشد یا بشرکت دیگری.

error: