30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 877 قانون مدنی

در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارت قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

error: