30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 876 قانون مدنی

با شک در حیوه حین ولادت حکم وراثت نمی شود.

error: