30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 872 قانون مدنی

اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتا” چنین شخصی زنده نمیماند.

error: