30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 871 قانون مدنی

هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آنرا بر هم زنند.

error: