30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 870 قانون مدنی

حقوق مزبوره در ماده قبل باید بترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

error: