30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 868 قانون مدنی

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که بترکه میت تعلق گرفته.

error: