30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 867 قانون مدنی

ارث بموت حقیقی یا بموت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.

error: