30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 866 قانون مدنی

در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

error: