30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 864 قانون مدنی

از جمله اشخاصیکه به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

error: