30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 863 قانون مدنی

وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

error: