30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 862 قانون مدنی

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه‌اند :

1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

error: