30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 861 قانون مدنی

موجب ارث دو امر است : نسب و سبب.

error: