30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 860 قانون مدنی

غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

error: