30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 86 قانون مدنی

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.

error: