30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 859 قانون مدنی

وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است.

error: