30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 858 قانون مدنی

وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

error: