30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 857 قانون مدنی

موصی می تواند یکنفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

error: