30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 856 قانون مدنی

صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

error: