30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 855 قانون مدنی

موصی میتواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.

error: