30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 854 قانون مدنی

موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید – در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعا” عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.

error: