30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 853 قانون مدنی

اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم می شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

error: