30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 852 قانون مدنی

اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به به ورثه او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

error: