30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 851 قانون مدنی

وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.

error: