30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 850 قانون مدنی

موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

error: