30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 848 قانون مدنی

اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه که مشاعا” شریک خواهد بود.

error: