30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 847 قانون مدنی

اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

error: