30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 845 قانون مدنی

میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت.

error: