30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 844 قانون مدنی

هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کند.

error: