30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 843 قانون مدنی

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

error: