30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 842 قانون مدنی

ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

error: