30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 841 قانون مدنی

موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت بمال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

error: