30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 840 قانون مدنی

وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

error: