30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 84 قانون مدنی

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.

error: