30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 839 قانون مدنی

اگر موصی ثانیا” وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

error: