30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 848 قانون مدنی

موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.

error: