30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 837 قانون مدنی

اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

error: