30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 835 قانون مدنی

موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد.

error: