30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 832 قانون مدنی

موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.

error: