30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 831 قانون مدنی

اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

error: