30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 829 قانون مدنی

قبول موصی له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی می تواند از و صیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.

error: